13.12.2022.
Glavni stožer OSRH

Ovdje možete naći informacije o:

1. Što je Glavni stožer OS RH

2. Nadležnosti Glavnog stožera OS RH

3. Ustroj Glavnog stožera OS RH

4. Pomoćnik načelnika GS OS RH za zdravstvo

5. Prvi dočasnik

6. Kabinet načelnika GS OS RH

7. Uprave Glavnog stožera OS RH

7.1. Personalna uprava

7.1.1. Zadaće Personalne uprave

7.1.2. Načelnik Personalne uprave

7.2. Obavještajna uprava

7.2.1. Zadaće Obavještajne uprave

7.2.2. Načelnik Obavještajne uprave

7.3. Operativna uprava

7.3.1. Zadaće Operativne uprave

7.3.2. Načelnik Operativne uprave

7.4. Uprava za logistiku

7.4.1. Zadaće Uprave za logistiku

7.4.2. Načelnik Uprave za logistiku

7.5. Uprava za planiranje

7.5.1. Zadaće Uprave za planiranje

7.5.2. Načelnik Uprave za planiranje

7.6. Uprava za komunikacijsko-informacijske sustave

7.6.1. Zadaće Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave

7.6.2. Načelnik Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave

7.7. Zapovjedno operativno središte

7.7.1. Zadaće Zapovjedno operativnog središta

7.7.2. Zapovjednik Zapovjedno operativnog središta

  

-


ŠTO JE GLAVNI STOŽER?

Zakon o obrani (NN 73/2013) članak 15. određuje što je Glavni stožer OS RH.

Glavni stožer Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: Glavni stožer) je združeno tijelo Oružanih snaga ustrojeno u okviru Ministarstva obrane nadležno za pripremu, zapovijedanje, uporabu i korištenje Oružanih snaga.

Na čelu Glavnog stožera je načelnik Glavnog stožera nadređen stožerima, zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga.

Načelnik Glavnog stožera je glavni vojni savjetnik Predsjedniku Republike i ministru obrane.

Načelnik Glavnog stožera imenuje se na razdoblje od četiri godine i ne može biti ponovno imenovan.

Ustroj Glavnog stožera propisuje Predsjednik Republike na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane.

na vrh

 

 -

NADLEŽNOSTI GLAVNOG STOŽERA

Zakon o obrani (NN 73/2013) članak 16., određuje nadležnosti Glavnog stožera OS RH.

Glavni stožer u okviru Ministarstva obrane obavlja poslove koji se odnose na:

1. izradu Vojne strategije Republike Hrvatske

2. izradu Plana uporabe Oružanih snaga

3. sudjelovanje u izradi Strategije obrane Republike Hrvatske

4. sudjelovanje u izradi Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga

5. izradu, usvajanje, operacionalizaciju i praćenje primjene doktrinarnih dokumenata

6. izradu općih i posebnih pravila postupanja u Oružanim snagama

7. izradu Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga

8. izradu ustroja stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

9. sudjelovanje u sustavu planiranja, programiranja i proračuna u elementima koji se odnose na Oružane snage

10. razvoj koncepata i metodologije operativnog planiranja

11. usmjeravanje priprema za provođenje mjera popune, mobilizacije i dostizanje odgovarajućih kategorija i razina spremnosti Oružanih snaga

12. planiranje, organizaciju i provedbu vojne izobrazbe u Oružanim snagama

13. planiranje, organizaciju i provedbu vojne obuke te uvježbavanje Oružanih snaga

14. izgradnju, nadzor i ocjenjivanje borbene spremnosti stožera, zapovjedništava, postrojba i ustanova Oružanih snaga

15. predlaganje elemenata spremnosti te načela i mjerila prema kojima se provodi nadzor i ocjenjuje spremnost Oružanih snaga

16. sudjelovanje u planiranju, provedbi i ostvarivanju vojno-vojne suradnje Oružanih snaga s oružanim snagama drugih zemalja i međunarodnim vojnim organizacijama

17. usmjeravanje priprema za dodjeljivanje dijelova Oružanih snaga u multinacionalne vojne strukture i pridruživanje u okviru organizacija i saveza kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora

18. provedbu aktivnosti vezanih uz angažiranje Oružanih snaga u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

19. sudjelovanje u projektima usmjerenim na doprinos razvoju savezničkih obrambenih sposobnosti i obrambenih sposobnosti Europske unije

20. pripremu postrojbi i pojedinaca iz sastava Oružanih snaga za sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

21. provedbu personalnog upravljanja i profesionalnog razvoja u Oružanim snagama te planiranje i provedbu popune Oružanih snaga

22. planiranje, organizaciju i provedbu obavještajnih, protuobavještajnih i sigurnosnih poslova u Oružanim snagama

23. planiranje, organizaciju i provedbu logističke potpore Oružanih snaga

24. predlaganje programa opremanja i modernizacije Oružanih snaga

25. održavanje naoružanja i vojne opreme

26. temeljno održavanje vojnih lokacija i infrastrukture Oružanih snaga

27. provedbu zdravstvene potpore pripadnika Oružanih snaga

28. organiziranje i upravljanje zapovjedno-informacijskim i komunikacijskim sustavom Oružanih snaga

29. provedbu vojnopomorskih poslova i poslova vojnoga zračnog prometa

30. predlaganje i provedbu informativne, kulturne, sportske i izdavačke djelatnosti u Oružanim snagama

31. organizaciju i provedbu kriptografske zaštite klasificiranih podataka u Oružanim snagama te u informacijsko-komunikacijskim sustavima i resursima za čije su upravljanje zadužene Oružane snage

32. sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi materijalnog i financijskog poslovanja u Oružanim snagama

33. druge stručne poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Za provedbu poslova iz stavka 1. ovoga članka načelnik Glavnog stožera donosi zapovijedi, naloge, smjernice i druge akte.

na vrh

 

 

USTROJ GLAVNOG STOŽERA

Ustroj Glavnog stožera propisuje Predsjednik Republike na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane.

Glavni stožer OS RH sastoji se od:

■ Kabineta načelnika GS OSRH

■ Personalne uprave

■ Obavještajne uprave

■ Operativne uprave

■ Uprave za logistiku

■ Uprave za planiranje

■ Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave

■ Zapovjednog operativnog središta

 

Načelnik Glavnog stožera ima zamjenika. Zamjenik načelnika Glavnog stožera zamjenjuje načelnika Glavnog stožera u vrijeme njegove odsutnosti.

U Glavnom stožeru nalazi se i direktor Glavnog stožera, koji zamjenjuje načelnika Glavnog stožera u slučaju njegove odsutnosti i odsutnosti zamjenika načelnika Glavnog stožera. Direktor Glavnog stožera je neposredno nadređen upravama Glavnog stožera. Direktor Glavnog stožera usmjerava, usklađuje i nadzire rad uprava Glavnog stožera te usmjerava, usklađuje i nadzire zajednički rad uprava Glavnog stožera i Zapovjednog operativnog središta..

na vrh

 

POMOĆNIK NGS OS RH ZA ZDRAVSTVO

Ured Pomoćnika NGS OS RH za zdravstvo je nadležan za poticanje, praćenje i koordiniranje zdravstvene potpore u OS RH sa zadaćom osiguranja ključnih funkcija i djelatnosti vezanih za preventivnu, primarnu, specijalističko-konzilijarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite, zdravstveno osiguranje i veterinarsku potporu. Izrađuje i ažurira doktrinu zdravstvene potpore, te sudjeluje u izradi združenog doktrinarnog priručnika logističke potpore. Izrađuje i dostavlja na provedbu opće i administrativne akte, koncepte, smjernice, upute i naloge za funkcioniranje zdravstvene potpore. Predlaže NGS provedbu odgovarajućih preventivnih mjera, te izradu stručnih propisa i uputa za njihovu provedbu. Nadležan je i za prijedloge drugih mjera ključnih za očuvanje zdravlja i borbene sposobnosti pripadnika OS RH. Izdaje smjernice granskim i pristožernim zdravstvenim postrojbama. Priprema dokumentaciju, daje stručno mišljenje i prijedloge odgovora NGS vezano za zdravstvenu i veterinarsku problematiku. Predlaže standarde, norme i kriterije pripadanja zdravstvenih materijalnih sredstava, veličinu strategijskih pričuva zdravstvenih materijalnih sredstava za potrebe OS RH, te minimalnu razinu zaliha u postrojbama. Utvrđuje prioritete popune zdravstvenim osobljem, te daje prijedlog njihove raspodjele unutar OS RH sukladno prioritetima. Definira zahtjeve i predlaže sustav obuke i školovanja zdravstvenog osoblja i postrojbi u OS RH, uključujući i međunarodnu vojnu izobrazbu. Provodi stručni nadzor, te predlaže mjere za poboljšanje rada grana, zapovjedništava i postrojbi u funkcionalnom području zdravstvene i veterinarske potpore. Izrađuje prijedlog Godišnjeg plana promicanja i drugih poticajnih mjera za zdravstveno osoblje OS RH. Sudjeluje u izradi i nadzire primjenu provedbenih propisa iz funkcionalnog područja zdravstvene potpore.


Pomoćnik NGS OS RH za zdravstvo je general-bojnik Boris Zdilar.


na vrh


PRVI DOČASNIK OS RH


Prvi dočasnik OS RH odgovoran je načelniku GS OS RH za izgradnju i rad Dočasničkog zbora OS RH. On  savjetuje načelnika GS OS RH po pitanjima obuke, psihofizičke spremnosti, profesionalnog i personalnog razvoja vojnika i dočasnika, a u suradnji sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama OS RH sudjeluje u razvoju provedbenih propisa vezanih za profesionalni i personalni razvoj vojnika i dočasnika.

Prvi dočasnik izravno surađuje, stručno usmjerava, nadzire i koordinira rad prvih dočasnika na razinama granskih zapovjedništava i pristožernih postrojbi, dok u suradnji sa čelnicima ustrojstvenih jedinica, podupire i usmjerava profesionalni razvoj vojnika i dočasnika raspoređenih na dužnosti u GS OS RH. 

Obaveza prvog dočasnika je u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama OS RH pratiti, usklađivati i usmjeravati sustav vojne izobrazbe vojnika i dočasnika.

Prvi dočasnik također planira i koordinira međunarodne vojne aktivnosti koje se odnose na Dočasnički zbor OS RH.  

Prvi dočasnik sudjeluje u radu Kadrovskog savjeta GS OS RH.


životopis Prvog dočasnika OS RH

časnički namjesnik Dražen Klanjec


Časnički namjesnik Dražen Klanjec je rođen 19. travnja 1974. u Zabrđu.

Završio je Matematičko – informatički obrazovni centar u Vrbovcu.

Pripadnik je Oružanih snaga Republike Hrvatske od 11. srpnja 1994. godine. 1. prosinca iste godine je postavljen na dužnost računatelja u 7. gardijskoj brigadi “Puma” te kao pripadnik brigade sudjeluje u Domovinskom ratu u sljedećim operacijama: “Zima 94”, “Skok 1”, “Skok 2”, “Ljeto 95”, “Oluja”, “Maestral” i “Južni potez”.

U 7. gardijskoj brigadi ostaje do 2003. godine obnašajući dužnosti zapovjednika desetine, prvog dočasnika bojne i prvog dočasnika brigade. Od 2003. do 2007. godine obnaša dužnost prvog dočasnika 2. gardijske brigade “Gromovi”, a nakon toga je obnašao dužnosti prvog dočasnika bojne u Gardijskoj oklopno-mehaniziranoj brigadi od 2007. do 2012., prvog dočasnika Obučnog središta za međunarodne vojne operacije od 2012. do 2017. te stožernog provedbenog dočasnika u Uredu prvog dočasnika OS RH od 2017. do 2020.

2003. godine je završio četvrtu razinu slijedno – rastuće izobrazbe dočasnika u Sjedinjenim Američkim Državama – U.S. Army Sergeants Major Course.

U NATO-vim misijama potpore miru u Afganistanu je sudjelovao 2006. godine kao mentor pješačkih postrojbi, 2011. godine kao mentor topničkih postrojbi te 2015. godine kao savjetnik prvih dočasnika na najvišim dužnostima u Afganistanskoj vojsci.

Časnički namjesnik Klanjec je promaknut u čin vodnika 1995. godine, u narednika 1999., u nadnarednika 2001., u stožernog narednika 2005., a u čin časničkog namjesnika 2009. godine.

Nositelj je sljedećih odlikovanja i medalja: Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti za 5 godina, medalja “Oluja” i “Ljeto 95”, medalja NATO Saveza “ISAF” i “Resolute Support” te medalje Oružanih snaga SAD-a “Meritorius Service Medal”.

Časnički namjesnik Dražen Klanjec je na dužnosti prvog dočasnika OS RH od 1. kolovoza 2020. godine.

Oženjen je i otac četvero djece.

na vrh


KABINET NGS OS RH

Kabinet načelnika GS OS RH obavlja pravne, protokolarne, tehničke i administrativne poslove za potrebe načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera, direktora Glavnog stožera, savjetnika za zdravstvo i prvog dočasnika Oružanih snaga.

Temeljne zadaće Kabineta NGS OS RH su:

- provedba svih poslova u vezi s realizacijom programa rada i aktivnostima načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera, direktora Glavnog stožera, savjetnika za zdravstvo i prvog dočasnika Oružanih snaga,

- priprema i realizacija protokolarnih aktivnosti za načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera, direktora Glavnog stožera i prvog dočasnika Oružanih snaga,

- prikupljanje dokumentacije i drugih materijala od ustrojstvenih jedinica Glavnog stožera za potrebe načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera, direktora Glavnog stožera i prvog dočasnika Oružanih snaga,

- osiguranje stalne suradnje s ustrojstvenim jedinicama Glavnog stožera i Ministarstva obrane, podređenim zapovjedništvima i pristožernim postrojbama Glavnog stožera,

- izrada izvješća o realizaciji zadaća Oružanih snaga za potrebe Predsjednika Republike i ministra obrane,

- praćenje propisa, davanje mišljenja i izrada nacrta i prijedloga propisa, provođenje postupaka te nadzor nad primjenom pravnih propisa iz nadležnosti Oružanih snaga,

- razvija i implementira strategiju odnosa s javnošću OS RH, koordinira i sudjeluje u provedbi promidžbe Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava pravodobno informiranje unutarnje i vanjske javnosti o najznačajnijim aktivnostima u OS RH

- pravna i administrativno-tehnička obrada spisa načelnika Glavnog stožera, zamjenika načelnika Glavnog stožera, direktora Glavnog stožera, savjetnika za zdravstvo i prvog dočasnika Oružanih snaga,

- zaprimanje i otprema službene akte, otvara predmete, vodi urudžbene zapisnike, prikuplja arhivu, čuva i upravlja pečatima i štambiljima,-zadužuje aktima ustrojstvene jedinice Glavnog stožera.UPRAVE GLAVNOG STOŽERA

Uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske su ustrojene kao združene uprave.

Na čelu uprava nalaze se načelnici uprava koji rukovode upravama te organiziraju, usklađuju i nadziru rad uprave na čijem su čelu.

Na čelu Zapovjednog operativnog središta nalazi se zapovjednik Središta koji zapovijeda Zapovjedno operativnim središtem.

Zapovjednik Zapovjedno operativnog središta zapovijeda i dodijeljenim snagama u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u skladu s odobrenim planovima uporabe OS RH, operativnim planovima i provedbenim zapovijedima načelnika Glavnog stožera OS RH.

Zapovjednik Zapovjedno operativnog središta zapovijeda i dodijeljenim snagama prilikom pružanja pomoći institucijama civilne vlasti i stanovništvu na područjima ugroženim prirodnom, tehničko-tehnološkom i ekološkom nesrećom u skladu s odobrenim planovima uporabe OS RH, operativnim planovima i provedbenim zapovijedima načelnika Glavnog stožera OS RH.

na vrh


Personalna uprava

Personalna uprava je nadležna za funkcionalno područje personalnih poslova, školstva i kineziologije.

Personalna uprava obavlja sljedeće temeljne zadaće:

- utvrđuje prioritete popune, planira i osigurava kvalitativnu i kvantitativnu raspodjelu i popunu OS RH u skladu s prioritetima popune,

- analizira strukturu pripadnika OS RH i predlaže mjere za poboljšanje,

- ocjenjuje personalnu spremnost za izvršenje misija i zadaća OS RH,

- sudjeluje u pripremi i izradi planova i strateških dokumenata OS RH,

- sudjeluje u izradi i provodi smjernice i planove profesionalnog razvoja odnosno upravljanja karijerom pripadnika OS RH,

- priprema naputke, provedbene zapovijedi i druge akte vezano za stanja u službi i profesionalni razvoj pripadnika OS RH,

- izrađuje prijedloge za imenovanja i razrješenja, rješenja i druge pojedinačne akte o stanju u službi i profesionalnom razvoju za pripadnike OS RH na dužnostima koje imenuje vrhovni zapovjednik te za sve časnike osobnog čina brigadira/kapetana bojnog broda, generala i admirala,

- priprema prijedloge, prati i raščlanjuje dodjelu odlikovanja, medalja i poticajnih mjera za pripadnike OS RH,

- predlaže donošenje i sudjeluje u provedbi mjera iz područja kvalitete življenja pripadnika OS RH,

- nadzire službeno ocjenjivanje i predlaže mjere za poboljšanje sustava ocjenjivanja,

- predlaže donošenje smjernica za provedbu vojnostegovnih postupaka radi utvrđivanja jedinstvene stegovne politike,

- prati i predlaže unaprjeđenje sustava i načina stjecanja vojnostručne specijalnosti pripadnika OS RH,

- sudjeluje u planiranju, programiranju, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane po programima i aktivnostima iz svoje nadležnosti,

- priprema Smjernice za školovanje u OS RH i nadzire njihovu provedbu,

- priprema i nadzire provedbu kinezioloških djelatnosti i sporta u OS RH i sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim vojnim sportskim aktivnostima, kongresima i simpozijima CISM-a,

- stručno usmjerava rad Središnjice za upravljanje osobljem u jedinstvenom sustavu upravljanja osobljem.

na vrh

 


Načelnik Personalne uprave

brigadni general Ivan Zelić

Brigadni general Ivan Zelić rođen je 25. svibnja 1962. u mjestu Biorine, Republika Hrvatska. Diplomirao je studij tjelesne i zdravstvene kulture na Filozofskom fakultetu u Splitu 1988. godine te je završio poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu 2010. godine.

Sudionik je Domovinskog rata od kolovoza 1990. godine kada pristupa prvoj dragovoljačkoj naoružanoj skupini u Splitu. Od siječnja 1991. godine primljen je u sastav MUP-a kao policajac pripravnik, a od ožujka iste godine dragovoljno pristupa novoformiranoj postrojbi za specijalne namjene Policijske uprave Split. Od 1. lipnja 1991. prelazi u sastav 4. gardijske brigade Zbora narodne garde.

Za vrijeme Domovinskog rata obnašao je dužnosti zamjenika zapovjednika pješačke bojne u 4. gardijskoj brigadi kod Kijeva u Zadarskom zaleđu i na Južnom bojištu. Od ožujka 1993. obnaša dužnost pomoćnika zapovjednika Operativne zone Split za domobranstvo, a od kolovoza 1993. obnaša dužnost zapovjednika Operativne grupe Sinj te pomoćnika zapovjednika OZ Split za političku djelatnost. Tijekom 1995. godine, nakon Zapovjedno-stožerne škole, obnaša dužnost pomoćnika za političku djelatnost zapovjednika Zbornog područja Split. Pored navedene dužnosti obnašao je i dužnost predsjednika Vojno stegovnog suda Zbornog područja Split.

U svibnju 1996. godine postavljen je na dužnost načelnika stožera u zapovjedništvu III. Zbornog područja Knin, a od veljače 1999. godine imenovan je na dužnost zamjenika zapovjednika III. zbornog područja Knin.

Od rujna 2001. radi kao predavač predmeta vođenje i upravljanje na katedri taktike u Učilištu Hrvatske ratne mornarice, a tijekom 2004. i 2005. polaznik je Ratne škole „Josip Ban Jelačić“.

Od srpnja 2005. godine obnaša dužnost načelnika stožera-zamjenika zapovjednika Zapovjedništva za obuku i izobrazbu Hrvatske kopnene vojske te kasnije dužnost zapovjednik ZIO HKOV-a. Od veljače 2009. imenovan je zamjenikom zapovjednika Središnjice za upravljanje osobljem, a od studenog 2012., obnaša dužnost načelnika Odjela za raščlambu operacija Središta za izdavaštvo i multimediju HVU-a.

Od ožujka 2013. postavljen je na dužnost zapovjednika Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ HVU-a, a od listopada 2015. obnaša dužnost načelnika Centra vojnih škola „Petar Zrinski“ HVU-a. Na današnju dužnost načelnika Personalne uprave Glavnog stožera OS RH imenuje se 15. travnja 2016.

Brigadni general Ivan Zelić je završio sve razine vojnog školovanja od tečaja za zapovjednika pješačke bojne 1992. godine, tečaja za stožerne časnike po programu MPRI-DTAP 1996. godine, tečaja za vojnog padobranca, gardijskog desantnog pješaštva1996. godine, Zapovjedno-stožerne škole 1995. godine do Ratne škole „“Ban Josip Jelačić“ 2005. godine.

Tijekom vojne karijere promaknut je u čin satnika 1992. godine, u čin bojnika 1993. godine, u čin pukovnika 1994. godine, u čin brigadira 1996. godine te 2016. godine u čin brigadnog generala.

Za svoj dugogodišnji rad i zasluge do sada je odlikovan Redom hrvatskog pletera, Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Spomenicom Domovinskog rata te su mu dodijeljene medalje: Pauk, Oluja, Ljeto te Iznimni pothvat.

Pismeno je pohvaljen od zapovjednika Operativne zone Split (1992.), zamjenika načelnika GS OS RH za domobranstvo (1993.), zapovjednika Zbornog područja Split (1995.), načelnika Političke uprave MORH-a (1995.), zapovjednika Hrvatske kopnene vojske (2007.), ministra obrane RH (2007), zapovjednika Središnjice za upravljanje osobljem (20011), a nagrađen je i ,od načelnika Glavnog stožera OS RH samokresom s posvetom (1998.) te ručnim satom za iznimne rezultate u radu (2015.).

Oženjen je i otac troje djece.

na vrh

 

Obavještajna uprava

Obavještajna uprava je nadležna za funkcionalno područje obavještajnih, protuobavještajnih i sigurnosnih poslova u Oružanim snagama, u okviru kojih planira, organizira i provodi sljedeće temeljne zadaće:

- osigurava funkcionalno uvezivanje svih vojno-obavještajnih elemenata u zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga u jedinstveni vojno sigurnosni sustav Republike Hrvatske,

- provedbom mjera protuobavještajne zaštite i potpore sigurnosti, osigurava uvjete u kojima će štićene vrijednosti biti zaštićene od sigurnosnih prijetnja i ugroza,

- provodi poslove usklađivanja, edukacije, koordinacije i nadzora provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti u OS RH,

- usmjerava razvoj, modernizaciju i opremanje vojno-obavještajnog roda.

Uprava je odgovorna za doktrinarno uređenje svojeg funkcionalnog područja po cjelokupnoj dubini vojnog sustava te za nadzor funkcioniranja svojeg funkcionalnog područja. Također sudjeluje i provodi aktivnosti međunarodne suradnje u području obavještajnih, protuobavještajnih i sigurnosnih poslova.

na vrh


Načelnik Obavještajne uprave

brigadni general Mijo Validžić

Dosadašnje dužnosti: 1990-95. MUP RH,1995-2001. vojnoobavještajno funkcionalno područje, MORH i GS OSRH, 2002-2007. voditelj, načelnik: Središtu za međunarodne vojne operacije, GS OS RH, Rakitje, 2007-2010. stožerni časnik, NATO HQ ACT, Norfolk, VA, SAD,2010-2012. voditelj: Uprava za planiranje, GS OSRH, 2012-2015. zapovjednik: Pukovnija vojne policije, GS OSRH, 2016-2018. zapovjednik: Obavještajna pukovnija, GS OSRH,2018-2022. zapovjednik: Gardijsko oklopno-mehanizirane brigade, HKoV, GS OSRH. 2022- načelnik: ObU GS OSRH.

Civilno školovanje: Dipl. ing. sigurnosti (stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite), Visoka škola za sigurnost u Zagrebu, 2002.

Vojno školovanje: Zapovjedno - stožerna škola “Blago Zadro“, Zagreb, 2003. Naval Postgraduate School, Defence Resource Management Course, Monterey,USA, 2011. National Defense University, College of International Security Affairs, The Homeland Defense Fellowship Program, Washington D.C. USA, 2011. US Army War College (Master of Strategic Studies), Carlisle, PA, USA, 2016., US Army War College, Certification in strategic Leadership, Zagreb, 2021.

Međunarodne misije i operacije: UNOCI, Vojni promatrač, Obala Bjelokosti, 2004/05, (12 mjeseci),ISAF, Zapovjednik HRVCON, Afganistan, 2014, (šest mjeseci),Gvatemala, Instruktor, 2006. (1 mjesec).

Znanje stranog jezika: Engleski 99 % ECL Francuski 65%

Oženjen, otac dvoje odrasle djece.


na vrh

 

Operativna uprava

Operativna uprava je nadležna za planiranje uporabe OS RH i funkcionalna područja združene doktrine, izdavaštva, obuke i vojnih vježbi.

Operativna uprava obavlja sljedeće temeljne zadaće:

- usklađuje planske aktivnosti i uporabu OS RH,

- planira uporabu OS RH u miru, u stanju neposredne ugroženosti i u slučaju rata,

- planira i organizira uporabu OS RH u slučaju elementarnih, tehničko-tehnoloških i drugih katastrofa i nesreća,

- planira, razvija, organizira i prati sposobnosti OS RH za izvođenje psiholoških operacija i brine o zaštiti OS RH od psiholoških operacija,

- nadzire mobilizacijsku spremnost OS RH te planira, organizira i nadzire provedbu mobilizacije OS RH,

- prati i predlaže unaprjeđenje sustava vođenja i zapovijedanja u OS RH,

- usklađuje planiranje, izgradnju i/ili modifikaciju zemljišta, infrastrukture, kopnenih i vodenih putova, transportne i komunikacijske mreže za njihovo bolje korištenje u obrani te se brine za zaštitu vojnih objekata i osiguranja prostora za vojne potrebe u procesu prostornog planiranja,

- razvija resurse, programe, projekte i prioritete za razmještaj OS RH,

- planira, razvija i nadzire geografsko-informacijski sustav u OS RH,

- provodi nadzor borbene spremnosti OS RH,

- izrađuje prijedloge odluka za mobilizacijski razvoj i ustroj OS RH,

- izrađuje prijedloge knjiga ustroja zapovjedništava, postrojba i ustanova OS RH,

- sudjeluje u izradi godišnjeg financijskog plana za programe iz svoje nadležnosti,

- priprema doktrinarne dokumente o obuci i nadzire njihovu provedbu,

- izrađuje Smjernice za obuku u OS RH i nadzire njihovu provedbu,

- planira i usklađuje provedbu obuke i vojnih vježbi kojima rukovodi Glavni stožer OS RH te obuku za bilateralne i multilateralne obučne događaje i vojne vježbe,

- organizira funkcionalnu obuku Glavnog stožera OS RH,

- izrađuje, prati i dograđuje sustav opremanja OS RH nastavnim sredstvima i pomagalima, nastavnim prostorima i objektima, vježbalištima i poligonima za obuku i izobrazbu,

- planira i razvija združenu doktrinu OS RH te organizira i izrađuje dokumente združene doktrine OS RH,

- planira, organizira i nadzire provođenje izdavačke djelatnosti u OS RH.

na vrh

 

Načelnik Operativne uprave

brigadni general Senad Fejzić 

Brigadni general Senad Fejzić rođen je 29. svibnja 1963. u Derventi, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1987. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U OS RH je stupio 17. rujna 1991. te je obnašao niz dužnosti vezanih za obuku i operativno planiranje od razine pomoćnika načelnika stožera za operativno-nastavne poslove do načelnika stožera-ujedno zamjenika zapovjednika 99. brigade HV-a. U travnju 1999. odlazi na dužnost donačelnika Odsjeka za obuku u Zapovjedništvo I. zbornog područja OS RH. Navedenu dužnost obnaša do 2003. kada je raspoređen na višu dužnost – načelnika Odjela za operativne poslove u Stožeru Zapovjedništva I. korpusa Hrvatske kopnene vojske.

Nakon završene Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“, u srpnju 2005. odlazi u Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske gdje provodi punih osam godina obnašajući dužnosti voditelja Operativnog odsjeka do rujna 2007., voditelja Odsjeka za borbenu spremnost, koordinaciju i potporu do prosinca 2007., načelnika Odjela za operativne poslove do rujna 2009. Nakon završene Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, dolazi na istu dužnost na kojoj ostaje sve do odlaska u Operativnu upravu Glavnog stožera Oružanih snaga RH 1. rujna 2013. kada je imenovan na dužnost zamjenika načelnika Uprave. Nekoliko puta pored svoje dužnosti obnaša i dužnost načelnika Stožera Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske (u 2009. i u 2012.).

Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“, Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ te Tečaj strategijskog planiranja na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

Od rujna 2016. obnaša dužnost načelnika Operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

U čin generala promaknut je 2017. godine.

Odlikovan je s više odlikovanja i medaljom među kojima su: Red Bana Jelačića, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata i Medalja Oluja.

Više puta je pohvaljivan i nagrađivan od strane Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH, ministra obrane RH, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, zapovjednika I. korpusa Hrvatske kopnene vojske i zapovjednika I. zbornog područja.

Aktivno se služi njemačkim i pasivno engleskim jezikom.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

U slobodno vrijeme bavi se sportskim ribolovom i planinarenjem.

na vrh

 

Uprava za logistiku

Uprava za logistiku - J4 nadležna je za upravljanje funkcionalnim područjem logistike i odgovorna je za popunu i održavanje materijalnih sredstava, prometnu potporu, održavanje vojnih lokacija i vojnih građevina te pružanje logističkih usluga.

 

Uprava J-4 obavlja sljedeće temeljne zadaće:

- upravlja djelatnostima logističke potpore i poslovima izgradnje logističke spremnosti Oružanih snaga,

- upravlja razvojem logističkih sposobnosti,

- upravlja poslovima programiranja, izrade financijskog plana i izvršenja proračuna u programima i aktivnostima logističke potpore,

- upravlja poslovima vojne normizactje u generičkom području logistike,

- upravlja poslovima materijalnog i financijskog knjigovodstva u Oružanim snagama,

- upravlja razvojem informacijskih sustava u području logistike,

- izrađuje i dostavlja na provedbu opće i administrativne akte, koncepte, smjernice, upute i naloge za funkcioniranje logističke potpore,

- sudjeluje u izradi Strateškog plana logističke potpore za trogodišnje razdoblje,

- izrađuje godišnje planove iz funkcionalnog područja logistike,

- sudjeluje u izradi Plana uporabe i Plana korištenja Oružanih snaga,

- izrađuje prijedlog Plana opremanja Oružanih snaga ubojnim sredstvima,

- izrađuje prijedlog Plana gradnje vojnih građevina,

- izrađuje prijedlog Plana opremanja Oružanih snaga nebojnim vozilima i opremom za funkcioniranje logističke potpore,

- izrađuje združeni doktrinarni priručnik logističke potpore,

- predlaže veličine pričuva i propisuje zalihe pogonskih sredstava,

- predlaže vrste i veličinu pričuva ostalih materijalnih sredstava,

- propisuje minimalnu razinu zaliha za funkcioniranje logističke potpore,

- predlaže i izrađuje standarde, norme i kriterije pripadanja za funkcioniranje logističke potpore,

- izrađuje Plan održavanja objekata i infrastrukture te nadzire njegovu realizaciju,

- sudjeluje u izradi Plana izgradnje objekata i infrastrukture te nadzire njegovu realizaciju,

- izrađuje logističke prosudbe i analize za racionalizaciju i optimizaciju logističkog sustava i potpore,

- usmjerava izradu ustroja logističkih ustrojstvenih jedinica,

- usmjerava i koordinira razvoj, školovanje i obuku logističkog osoblja,

- sudjeluje u izradi dokumenata obrambenog planiranja,

- sudjeluje u aktivnostima i zadaćama operativnog planiranja,

- sudjeluje u postupcima ugovaranja nabave roba, radova i usluga u okviru logističke potpore Oružanih snaga.

na vrh

Načelnik Uprave za logistiku


na vrh

 

Uprava za planiranje

Uprava za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna je za dugoročno planiranje opremanja i uporabe snaga, planiranje resursa, upravljanje financijskim resursima Oružanih snaga RH, planiranje vojno-vojne suradnje Oružanih snaga RH s oružanim snagama drugih zemalja i međunarodnim vojnim organizacijama.

Uprava za planiranje obavlja sljedeće temeljne zadaće:

- izrađuje prijedloge dokumenata strateškog i dugoročnog planiranja i programiranja u OS RH,

- predlaže politiku razvoja OS RH,

- nositelj je izrade Prijedloga vojne strategije Republike Hrvatske,

- izrađuje dugoročne planove uporabe OS RH i u skladu s tim određuje potrebnu strukturu snaga,

- planira i vodi integraciju projekata iz nadležnosti Glavnog stožera OS RH te prati i usklađuje implementaciju ostalih projekata u OS RH,

- utvrđuje potrebe i nedostatke koji se tiču modernizacije i integracije na području strukture snaga i opreme,

- priprema prijedlog opremanja i modernizacije OS RH,

- prati i predlaže razvoj sustava planiranja na razini OS RH,

- sustavno prati dostignuća u području obrane drugih država i njihovih oružanih snaga te raščlanjuje i prosuđuje njihove mogućnosti,

- nositelj je procesa planiranja, programiranja i izrade i izvršenja proračuna ispred OS RH,

- sudjeluje u aktivnostima u procesu izrade prijedloga proračuna unutar OS RH i u izradi prijedloga proračuna Ministarstva obrane,

- sudjeluje u aktivnostima u procesu izrade prijedloga rebalansa i preraspodjele financijskih sredstava za potrebe OS RH,

- izrađuje financijske pokazatelje za dugoročne i srednjoročne planove razvoja, opremanja i modernizacije OS RH,

- utvrđuje potrebna proračunska sredstva za dugoročno i srednjoročno plansko razdoblje,

- nositelj je procesa planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna MORH ispred OS RH,

- obavlja nadzor trošenja odobrenih financijskih sredstava po ustrojstvenim cjelinama OS RH te predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka,

- planira i organizira materijalno-financijsko poslovanje te obavlja nadzor materijalno-financijskog poslovanja u OS RH,

- pokreće i nadzire popis imovine na čuvanju i uporabi u OS RH,

- nositelj je izrade i praćenja provedbe Trogodišnjeg Strateškog plana Ministarstva obrane ispred OS RH,

- nositelj je izrade i ažuriranja Mape poslovnih procesa i upravljanje rizicima ispred OS RH,

- usklađuje i nadzire provedbu obveza OS RH prema međunarodnim ugovorima, konvencijama i sporazumima,

- vodi i nadzire procese i aktivnosti Oružanih snaga RH u međunarodnim organizacijama i savezima kojih je RH članica,

- usklađuje aktivnosti u procesu planiranja, pripreme i provedbe međunarodne vojne suradnje OS RH te provodi potrebna usklađivanja s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane,

- sudjeluje u procesu generiranja snaga za međunarodne vojne operacije,

- surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i drugim državnim tijelima u izradi temeljnih dokumenata iz područja obrane.

na vrh 

 

Načelnica Uprave za planiranje

brigadna generalica Gordana Garašić

Brigadna generalica Gordana Garašić rođena je u Zagrebu gdje je i diplomirala u srpnju 1994. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje diplomiranog pravnika.

Odmah nakon završetka fakulteta preuzela je civilnu dužnost u Odjelu za državljanstvo Ministarstva unutarnjih poslova. U veljači 1995. godine, preko natječaja je primljena na dužnost pomoćnika načelnika Uprave za personalne poslove MORH. U rujnu 1996. upućena je u Verifikacijsko središte gdje obavlja poslove vezane za kontrolu naoružanja. Tijekom 1998. Odlazi u Fort Bragg, Sj. Karolina, SAD gdje u Special Center and School završila tečajeve iz područja psiholoških operacija (PSYOPS) i civilnih odnosa. Krajem 1998. godine prelazi u Upravu za obrambenu politiku gdje je, do 2004. godine, obnašala razne savjetničke i voditeljske dužnosti, među kojima se ističe dužnost pročelnice ureda pomoćnika ministra za obrambenu politiku.

U lipnju 2004. godine imenovana je na dužnost vojne savjetnice u Vojnom predstavništvu RH pri NATO i EU u Bruxellesu, a nakon završetka mandata, u rujnu 2008. godine preuzela je dužnost pročelnice Kabineta NGS OSRH. Početkom 2010. godine, u pripremi odlaska u NATO operaciju ISAF bila je načelnica Odjela za trenutne operacije u Zapovjedno-operativnom središtu GS OSRH.

U NATO strukturi operacije ISAF, obnašala je dužnost načelnice Personalnog odjela Regionalnog zapovjedništva Sjever (RC North), a pridodana joj je i dužnost pravnog savjetnika zapovjednika RC North. U rujnu 2010. godine, po povratku iz operacije ISAF, imenovana je pomoćnicom Savjetnika za obranu Predsjednika Republike Hrvatske. Od 01. kolovoza 2013. do srpnja 2015. gbr Garašić bila je načelnica Personalne uprave GS OSRH. U travnju 2014. upućena je u Afganistan na generalsku poziciju gdje je u trajanju od 9 mjeseci bila savjetnica za integraciju rodne perspektive (GENAD) u Zapovjedništvu NATO operacije ISAF. Nakon te je dužnosti imenovana Pročelnicom Vojnog ureda u Uredu PRH, od srpnja 2015. do srpnja 2016. godine.

U srpnju 2016. imenovana je zamjenicom Direktora RACVIAC-a (Centre for Security Cooperation), međunarodne organizacije čija je misija ojačati sigurnosni dijalog i suradnju u jugoistočnoj Europi. (SEE).

U kolovozu 2020. godine brigadna generalica Garašić imenovana je na dužnost načelnice Uprave za planiranje GS OSRH.

Brigadna generalica Garašić stekla je magisterij vojnih znanosti iz područja strategije nacionalnih resursa na National Defense University u Washingtonu, D.C., u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravosudni ispit položila je 2006. godine, a tijekom svoje karijere gbr Garašić pohađala je i završila niz funkcionalnih izobrazbi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu iz područja kontrole naoružanja (R. Austrija, UK, R. Češka), civilno-vojnih odnosa, obrambene politike i obrambenog planiranja (Naval Postgraduate School, Monterey, USA provedenom u RH), Europske sigurnosti i obrambene politike (European Security and Defense College, K. Belgija) te temeljni i napredni tečaj za pravne savjetnike u operacijama (NATO School, Oberammergau, SRNJ).

na vrh

 

Uprava za komunikacijsko informacijske sustave

J-6 Uprava za komunikacijsko-informacijske sustave nadležna je za funkcionalno područje komunikacijskih i informacijskih sustava u OS RH (u nastavku teksta KIS OS RH).

J-6 Uprava za komunikacijsko-informacijske sustave obavlja sljedeće temeljne zadaće:

- ­ razvija i upravlja strategijom, planovima i programima razvoja i izgradnje KIS OS RH,

-  razvija i izrađuje ključne i podupiruće združene doktrinarne priručnike iz funkcionalnog područja KIS OS RH,

-  upravlja materijalno - financijskim resursima KIS OS RH i provodi međugransko usklađivanje,

-  organizira i nadzire primjenu mjera i postupaka sigurnosti informacijskih sustava (cyber obrane) u OS RH,

-  koordinira sudjelovanje nacionalnih predstavnika u radnim tijelima NATO u funkcionalnom području KIS,

-  upravlja implementacijom ključnih ciljeva snaga/ciljanih sposobnosti u funkcionalnom području KIS,

-  nositelj je sudjelovanja OS RH u međunarodnim vojnim vježbama u funkcionalnom području KIS,

-  upravlja radom Središnjice KIS,

-  upravlja dodijeljenim radio frekventnim spektrom u OS RH,

-  sudjeluje u usvajanju vojnih normi iz funkcionalnog područja KIS i osigurava implementaciju u OS RH.

na vrh

 

Načelnik Uprave za komunikacijsko informacijske sustave

brigadni general Ante Tolić

Brigadni general Ante Tolić rođen je u Imotskom 14. listopada 1964., gdje je završio osnovnu i srednju školu kemijsko-tehnološkog smjera. Nakon završetka srednje škole upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, smjer telekomunikacije i informatika, gdje diplomira 1991. godine.

U Hrvatsku vojsku pristupa 1991 godine, u 115. brigadu HV kao vojnik, a potom obnaša dužnosti zapovjednika voda i zapovjednika satnije. U listopadu 1992. godine prelazi u Zapovjedništvo Hrvatske Ratne Mornarice (ZHRM) u Odjel za informatiku gdje ostaje do 1994. godine kada odlazi na dužnost savjetnika za AOP u Područnom odjelu za financije Split, Uprave za financije MORH-a. U ZHRM se vraća u listopadu 1996. gdje do 2007. obnaša razne stožerne dužnosti u funkcionalnom području komunikacijsko-informacijskih sustava i logistike. Nositelj je preustrojavanja Bojne veze HRM-a i 274. bojne Obalnog motrenja u bojnu OSMiO čijim zapovjednikom je imenovan je 2007. godine. Na dužnost zapovjednika Pomorske baze Split imenovan je 2011. godine gdje ostaje do 2013. godine kada dolazi na dužnost zamjenika načelnika Uprave za KIS GS OS RH. Na dužnost načelnika Uprave za KIS GS OS RH imenovan je 05.10.2015. godine.

U razdoblju 2000.-2001. završio je US Marine Corps „Command and Control School“, Quantico, VA , SAD, a Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ na HVU 2011. godine. Tijekom vojne službe završio je CISCO akademiju mrežnih tehnologija te niz drugih specijalističkih tečajeva iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

U MVO KFOR, Kosovo, sudjelovao je 2013. godine u trajanju od šest mjeseci, na stožernoj dužnosti pomoćnika načelnika stožera za personalne poslove, logistiku i inženjeriju (ACOS SPT J1/J4/JENG) u zapovjedništvu KFOR-a.

U čin brigadnog generala promaknut je 2018. godine.

Nositelj je Spomenice Domovinskog rata, Reda hrvatskog trolista, Reda hrvatskog pletera i Spomenice domovinske zahvalnosti. Za uspjehe u radu pohvaljivan je i nagrađivan od strane Predsjednice RH, Ministra Obrane, državnog tajnika, direktora GS OS, zapovjednika HRM, ravnatelja HVU, te načelnika Uprave GS OS RH.

Aktivno vlada znanjem engleskog jezika.

Oženjen je i otac troje djece.

na vrh

 

 

Zapovjedno operativno središte

Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera OS RH je ustrojstvena jedinica GS OS RH nadležna za praćenje tekućih operacija ili aktivnosti snaga u zemlji i inozemstvu te izradu zapovijedi i drugih provedbenih dokumenata potrebnih za provedbu odobrenih planova i svakodnevno funkcioniranje OS RH.

Zapovjedno operativno središte provodi temeljne zadaće kroz praćenje svakodnevnih aktivnosti postrojbi OS RH, prima izvješća od ustrojbenih cjelina OS RH o aktivnostima i operacijama u miru, u krizama, borbenim situacijama i vježbama, omogućava dnevno zapovijedanje i nadzor operacijama i aktivnostima u zemlji i inozemstvu obrađuje ih i izvješćuje načelnika Glavnog stožera OS RH.

Prima, prenosi i koordinira zapovijedi, obavijesti, smjernice i druge informacije operativnim središtima grana i zapovjedništvima OS RH, prikuplja i usklađuje sve potrebne informacije, izrađuje standardne operativne postupke, operativne zapovijedi, te druge smjernice i naputke za nesmetano funkcioniranje OS RH, pruža infrastrukturnu, komunikacijsku, tehničku i drugu potporu planskim i zapovjednim elementima Glavnog stožera OS RH tijekom planiranja i vođenja operacija i aktivnosti OS RH.

Usklađuje aktivnosti između OS RH i tijela državne uprave u slučajevima kriza i izravne opasnosti kao i aktivnostima traganja i spašavanja, razrađuje i definira dinamiku odgovora na ugroze planiranjem i provedbom kratkoročnih operacija. Provodi uzbunjivanje i prati prevođenje u viši stupanj pripravnosti sastava OS RH u skladu s odobrenim planovima pripravnosti i uzbunjivanja OS RH. Usklađuje i razmjenjuje informacije iz područja zaštite i spašavanja značajne za OS RH s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave.

Razmjenjuje informacije sa savezničkim snagama u slučajevima incidentnih i kriznih situacija na međunarodnoj razini u čijem rješavanju sudjeluju OS RH. Nadzire i prati snage iz OS RH angažirane u međunarodnim vojnim operacijama u inozemstvu te u operacijama OS RH na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s odobrenim planovima uporabe OS RH, operativnim planovima i provedbenim zapovijedima načelnika Glavnog stožera OS RH. Pruža potporu iz područja svoje nadležnosti oružanim snagama drugih zemalja dok su na području Republike Hrvatske, prati stanje u kopnenom, morskom i poglavito zračnom prostoru Republike Hrvatske s ciljem pravovremenog odgovora na moguće ugroze, prati hidrometeorološku situaciju u području interesa i priprema vremenske prognoze za potrebe OS RH.

Vodi brigu o informacijskoj sigurnosti i kriptozaštiti pri razmjeni podataka između Zapovjednog operativnog središta i drugih cjelina u zemlji i inozemstvu s kojima surađuje, provodi mjere i nadzire fizičku, tehničku i informacijsku zaštitu podataka u Zapovjednom operativnom središtu, izrađuje raščlambe i izvješća o provedenim operacijama, bilježi i pohranjuje podatke o tijeku operacija i aktivnostima OS RH.

Odjel potpore i provedbe ugovora (Hrvatsko verifikacijsko središte) provodi zadaće planiranja, provedbe i raščlambe međunarodnih inspekcijskih aktivnosti kontrole naoružanja u RH i inozemstvu po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja, Bečkom dokumentu 2011. i Ugovoru „Otvorena neba“ čime su nadležnosti Ministarstva obrane prešle u nadležnost GS OS RH Zapovjednog operativnog središta GS OS RH.

na vrh


Zapovjednik Zapovjedno operativnog središta

brigadni general Ivan Turkalj

Brigadni general Ivan Turkalj rođen je 11. prosinca 1967.u Slunju. Završio je Vojnu akademiju, smjer kopnena vojska.

Zboru narodne garde priključuje se 1991. godine obnašajući dužnosti od zapovjednika voda, satnije, zamjenika zapovjednika bojne i zapovjednika bojne u 33. inženjerijskoj brigadi s kojom prolazi ratišta Slavonije, Banije, Korduna i Dalmacije, a zatim i dužnost zapovjednika 38. Inženjerijske brigade.

Od 2005. godine obnaša niz stožernih dužnosti u Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske i Glavnom stožeru OS RH. 2010. godineupućen je na najvišu vojnu razinu školovanja, Ratnu školu. Od 2012. do 2016. godine bio je na dužnosti voditelja Ureda vojnog predstavnika u Vojnom predstavništvu OS HR pri NATO i EU u Bruxellesu. Po povratku u RH pa sve do kraja 2019. godine je obnašao dužnost pročelnika Kabineta načelnika GS OS RH, a nadalje dužnost zamjenika zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

U čin brigadnog generala promaknut je 5. kolovoza 2019. Završio je Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“. Odlikovan je Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinskog rata i Spomenicama domovinske zahvalnosti te medaljama Bljesak i Oluja. Višestruko je pohvaljivan i nagrađivan od strane načelnika Glavnog stožera OS RH, ministra obrane RH, Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OS RH.

Brigadni general Ivan Turkalj 1. studenog 2020. imenovan je zapovjednikom Zapovjednog operativnog središta GS OS RH.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

na vrh